بهترین وکیلدعاوی ملکی
موضوعات داغ

بهترین وکیل خلع ید در تهران

بهترین وکیل خلع ید تهران، شماره تماس وکیل خلع ید ملک شریکی

بهترین وکیل خلع ید در تهران چگونه آپارتمان شما را پس می گیرد ؟
دادخواست خلع ید جز دعاوی ملکی است که خواهان، خواستار رفع تصرف عدوانی متصرف از ملک یا آپارتمان خود است. این دعوا باید صرفا از طرف مالک ملک، آپارتمان، زمین یا توسط وکیل پایه یک دادگستری مطرح شود. به زبان ساده تر در دعوای خلع ید، مالک آپارتمان و ملک مدعی است که ملک او به صورت غیر مجاز توسط غاصب  تصرف شده است. و یا متصرف سابقا اذن در تصرف داشته است اما به هر دلیل اذن مرتفع شده است و متصرف به تصرفات غاصبانه خود ادامه می دهد.

طبق آمار قوه قضاییه دعوی خلع ید ملک مشاعی از پیچیده ترین دعاوی ملکی مالکیت در محاکم حقوقی ایران است. لذا وکیل خلع ید ملک شریکی می تواند نتیجه پرونده ملکی را به نفع شما رغم بزند. جهت پیروزی در پرونده توصیه می شود با وکیل ملکی تهران مشاوره حقوقی ملکی انجام دهید. وکیل متخصص خلع ید می تواند در انواع  پرونده های ملکی اعم از دعاوی خلع ید، تخلیه، مشارکت در ساخت، سرقفلی ملک تجاری، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، ابطال سند رسمی آپارتمان و تصرف عدوانی به شما یاری نماید.

سایت وکیل معروف
سایت وکیل معروف

جهت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره وکیل خلع ید  09125370071 تماس حاصل فرمایید.

 

عناصر تشکیل دهنده دعوای خلع ید کدام است؟

1_موضوع دعوا باید مال غیر منقول باشد.

طبق نظر قضات و حقوقدان موضوع دادخواست خلع ید باید مال غیر منقول باشد. و اکثر قضات اگر موضوع دعوا در دادخواست، مال منقول مانند خودرو باشد قرار عدم استماع دعوا صادر می نمایند. خواهان می بایست در خصوص دعوی رفع ید متصرف از مال منقول دعوای استرداد مال منقول طرح کند.

لازم به ذکر است دعوای خلع ید در مورد ملحقات مال غیر منقول نیز قابلییت استماع و صدور رای دارد. البته نظر اقلیت نیز عقیده دارند که دعوای خلع ید در خصوص مال منقول هم صحیح می باشد. اما در عمل نظریه اکثریت که عدم استماع دعوای خلع ید در مورد مال منقول است اجرا می شود.

2_  وقوع غصب در مال غیر منقول اتفاق بیفتد.

به استناد قانون مدنی ایران واقع شدن غصب از شروط مهم و اساسی خلع ید می باشد. به استناد ماده 308 قانون مدنی ” غصب استیلا بر حق غیر به نحو عدوانی است. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب می باشد.

در خصوص این موضوع که تصرف و استیلای ید چه زمانی محقق شده است عرف می تواند گره گشا باشد. اگر چندین نفر بر مال غیر منقول استیلا پیدا کنند همگی غاصب محسوب می شوند. لذا کلیه متصرفین عدوانی در برابر مالک ضامن و مسئول می باشند.

در دعوای خلع ید ملک و یا آپارتمان قاضی دادگاه حقوقی می بایست علاوه بر مالک بودن خواهان، استیلای متصرف و وقوع غصب را احراز نماید. البته وظیفه وکیل متخصص خلع ید این است که در دعاوی ملکی دلایل اثباتی و ارکان هر دعوای را در محکمه حقوقی به اثبات برساند. در آخر باید ذکر گردد که تصرف و استیلای ید غاصب باید جهت خارج کردن ید مالک و تصرف به قصد استفاده شخص غاصب باشد.

3_ عدوانی بودن تصرفات غاصب شرط است.

شرط رسیدگی دعوای خلع ید عدوانی بودن و غیر مجاز بودن تصرفات غاصب می باشد. لذا شرط اساسی در تحقق غصب، عدوانی بودن تصرف است. نکته حائز اهمیت این که اگر غاصب جاهل به غصب باشد و بدون سوء نیت بر مال غیر استیلا یابد باز هم غصب محقق شده است.

در صورت جهل متصرف، وی باز هم در قبال مالک ضامن عین و منفعت ملک خواهد بود. با پذیرش این موضوع خریدار مال غصبی بدون علم و اطلاع از غصبی بودن مال غیر منقول نیز غاصب محسوب می شود. اگر شخصی با اذن مالک بر مال غیر منقولی استیلا پیدا نماید اما مالک از اذن خود رجوع نماید از زمان رجوع از اذن متصرف غاصب است و احکام غصب بر آن بار می شود.

4_ خواهان باید مالک باشد.

شرط حیاتی در دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان می باشد. اگر دعوا توسط شخصی مطرح شود که مالکیتی بر مال غیر منقول نداشته باشد دعوای وی به دلیل ذینفع نبودن خواهان رد خواهد شد. لذا مطابق رویه قضایی خلع ید فرع بر مالکیت است.

حال سوال اصلی اینکه مالکیت خواهان چگونه در محاکم قضایی به اثبات می رسد؟ طبق رای وحدت رویه دعوای خلع ید فرع بر مالکیت است و در صورتی که خواهان مالکیت رسمی و ثبتی نداشته باشد دعوای وی قابل استماع نیست. ملاک مالکیت خواهان، ثبت ملک یا آپارتمان در دفتر املاک اداره ثبت املاک و اسناد می باشد.

خلع ید در ملک استیجاری ممکن است؟

اما در مورد اجاره طبق سند عادی نیز خواهان می تواند مالکیت خود بر منافع مال غیر منقول را اثبات و دعوای خلع ید مطرح نماید. همانطور که در بحث عقد اجاره قانونگذار سند عادی را برای حل اختلاف موجر و مستاجر به رسمیت شناخته است. لذا در مورد منافع ملک و آپارتمان شخص مالک منافع می تواند بر اساس قرارداد عادی تخلیه ملک مسکونی و یا تخلیه ملک تجاری از طریق دعوای خلع ید مطالبه نماید. فقط در این مورد قرارداد اجاره شخص مالک منافع می بایست به اتمام نرسیده باشد.

سایت وکیل معروف مرجع معرفی بهترین وکیل تهران
سایت وکیل معروف مرجع معرفی بهترین وکیل تهران

جهت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره وکیل خلع ید ملک مشاعی  09125370071 تماس حاصل فرمایید.


وکیل خلع ید ملک مشاعی در تهران چگونه رای می گیرد؟

هرگاه دو یا چند نفر در مالی اعم از منقول و غیر منقول شریک باشند به آنان مالکین مال مشاعی گفته می شود. در این صورت هر شریک در جزء جزء مال مشاعی حق مالکیت دارد. به عنوان مثال زمانی که دو نفر یک آپارتمان را به صورت شریکی خریداری می نمایند هر دو به عنوان مالکین مشاعی محسوب می شوند. هر دو در تمام آپارتمان مالکیت مشاعی دارند اما هیچکدام مالکیت مستقل ندارند.

از همین روی مطابق ماده 571 قانون مدنی ایران، شراکت، اجتماع حقوق مالکین متعدد در مالی واحد به صورت اشاعه، تعریف می شود . اصطلاح مشاعی در مقابل مال مفروز و ملک اختصاصی به کار می رود.

نمونه دادخواست خلع ید ملک مشاعی در محاکم:

در دادخواست خلع ید ملک به صورت اشاعه طرح دعوا علیه کلیه مالکین لازم نیست و طرح دعوا علیه متصرف یا متصرفین کفایت می کند. البته نظریه مخالفی هم وجود دارد که در اقلیت اند و معتقد اند که این دعوا باید به طرفیت کلیه مالکین ملک مشاعی طرح شود.

نکته مهم دیگر این که اقامه دعوا علیه کلیه متصرفین ضروری است. از همین روی هر گاه متصرفین ملک یا آپارتمان چند نفر باشند باید دعوا علیه کلیه متصرفین طرح گردد. در غیر این صورت دعوای شما به دلیل لزوم دفاع متصرفین دیگر در جلسه رسیدگی توسط قاضی حقوقی رد خواهد شد.

 

اقامه دعوای خلع ید از طرف یک یا چند تن از مالکین مشاعی کفایت می کند.

در مواردی که رای خلع ید به نفع مالک در بخشی از ملک صادر شود، از تمامی ملک خلع ید اجرا می شود. مستند قانونی این امر ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی ایران است. مطابق این ماده اگر چند نفر در مال مشاعی متصرف باشند با صدور حکم خلع ید از کل ملک خلع ید انجام می شود. لذا کل ملک پلمپ خواهد شد و هیچ یک از مالکین حق تصرف نخواهد داشت.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در خلع بد ملک و آپارتمان چگونه است؟

ممکن است خواهان در ستون خواسته مدعی دریافت اجرت المثل ایام تصرف از متصرف ملک مشاعی باشد. در این مورد خواهان فقط می تواند شخص متصرفی را که خوانده دعوا قرار داده است را محکوم نماید. لذا دریافت اجرت المثل ایام تصرف متصرفین دیگر که طرف دعوا قرار نگرفته اند ممکن نیست. در این صورت خواهان می بایست دادخواست جدیدی علیه متصرفین دیگر طرح نماید.

MELK
MELK

جهت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره وکیل متخصص خلع ید  09125370071 تماس حاصل فرمایید.

اجرای رای خلع ید چه مراحلی دارد؟

در اجرای دادنامه خلع ید قبل از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی، ابتدا اجراییه خلع ید صادر می شود. در اجراییه به متصرف مهلتی جهت رفع تصرف و خلع ید داده می شود. پس از انقضای مهلت و استنکاف وی به خلع ید،دادورز اجرای احکام از کل ملک خلع ید می نماید. وی در ادامه کل ملک را پلمپ و مهر و موم می کند تا بین شرکا جهت استفاده از ملک توافقی منعقد شود و یا ملک از حالت اشاعه خارج شود.

 

شباهت های ارکان دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی:

در هر دو دعوا تقاضای رفع ید و رفع استیلای متصرف غاصب وجود دارد.

در دعوای خلع ید و تصرف عدوانی وقوع تصرف در ملک یا آپارتمان شرط ضروری اثبات دعوا است.

عدوانی بودن تصرف در هر دو شباهت دارد و درواقع تصرفات متصرف باید غیر مجاز باشد.

مرجع صالح به رسیدگی در دو دعوا یکی است و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است.

تفاوت های دعوای خلع ید و تصرف عدوانی:

خلع ید دعوایی کاملا حقوقی است و جنبه کیفری ندارد. اما دعوای تصرف عدوانی با وجود شرایطی جرم است و دارای مجازات تعزیری است و از جمله دعاوی کیفری به شمار می رود.

یکی از ارکان اساسی اثبات دعوای خلع ید اثبات مالکیت رسمی خواهان می باشد. در حالی که در دعوای تصرف عدوانی اثبات مالکیت موضوعیت ندارد و خواهان صرفا سبق تصرف خود بر مال غیر منقول را به اثبات می رساند. در واقع در این دعوا خواهان تلاش می کند که تصرفات سابق خود را اثبات کند. و همچنین اثبات نماید که متصرف بی اذن و اجازه ملک را از ید وی خارج کرده است.

دعوای تصرف عدوانی صرفا در مورد مال غیر منقول است. در حالی که دعوای خلع ید مطابق نظریه مشورتی قوه قضاییه در اموال منقول نیز جاری است.

طرح دعوای خلع ید در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی در دادگاه کیفری نیست. لهذا این امر در مورد دعوای رفع تصرف عدوانی صدق نمی کند. مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی ” دادگاه کیفری موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حالت سابق نماید “.

علی هذا در بعضی موارد این اعاده وضعیت به حالت قبل با قلع و قمع بنا و آپارتمان همراه است. به همین علت بعد از دعوای رفع تصرف عدوانی جهت اعاده وضع به حالت سابق نیازی به طرح دعوای خلع ید نیست.

MELKI

جهت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره وکیل تصرف عدوانی  09125370071 تماس حاصل فرمایید.

شباهت دعوای خلع ید با تخلیه:

اولین شباهت این که نتیجه هر دو دعوا خروج ملک و آپارتمان از ید متصرف می باشد.

هر دو دعوا در محکمه حقوقی مطرح می شوند و جنبه کیفری ندارند.

دادگاه صالح به رسیدگی در دو دعوا دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است.

وجه تمایز دعوای خلع ید و تخلیه را بشناسید.                                                 
موضوع دعوای تخلیه حتما باید قراداد اجاره باشد و بدون قرارداد اجاره نمی توان دعوای تخلیه مطرح نمود. در صورتی که قرارداد اجاره فی مابین مالک و متصرف منعقد نشده باشد دعوای خواهان رد خواهد شد. اما دعوای خلع ید بدون قرارداد اجاره فی مابین طرفین و صرفا بر اساس اذن شفاهی نیز قابلیت استماع دارد.

دعوای تخلیه ناشی از یک قرارداد است اما دعوای خلع ید سر منشاء غصب و تصرف غاصبانه دارد.

دعوای خلع ید دعوایی مالی به شمار می رود اما دعوای تخلیه غیر مالی است. هزینه دادرسی دعوای غیر مالی بسیار کم تر از دعاوی مالی است. از این روی دعوای خلع ید بر اساس تقویم خواسته و ارزش منطقه ای آپارتمان محاسبه می شود.

دعوای خلع ید در صلاحیت دادگاه های حقوقی است اما دعوای تخلیه ملک مسکونی در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. لازم به ذکر است تخلیه ملک تجاری در صلاحیت محاکم دادگستری است.

دعوای تخلیه بعد از انقضای مهلت اجاره، از جمله دستور تخلیه فوری ملک بسیار سریع تر اجرا می شود. در دعوای تخلیه رعایت نتشریف دادرسی الزامی نیست. ولی تشریفات دادرسی در رسیدگی و اجرای خلع ید طولانی تر است.

خلع ید

جهت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره وکیل ملکی تهران  09125370071 تماس حاصل فرمایید.

جمع بندی:

دعوای خلع ید از جمله دعاوی ملکی شایع و رایج در قوه قضاییه است. دلیل این رواج افزایش سر سام آور قیمت ملک، آپارتمان و زمین در کشور می باشد. این دعوا از جمله دعاوی ملکی پیچیده به شمار می رود. چرا که قوانین ملکی و ثبتی بسیار گسترده و وسیع هستند. لذا استفاده از خدمات حقوقی بهترین وکیل خلع ید تهران می تواند تضمینی بابت پیروزی و احقاق حق مالک باشد.

باید بدانید در صورت طرح نادرست دادخواست توسط وکیل خلع ید ملک شریکی، دعوای شما از طرف محکمه حقوقی رد خواهد شد و هزینه دادرسی دعوای خلع ید و زمان شما تلف می گردد. از همین روی توصیه می شود قبل از هر اقدام حقوقی با وکیل متخصص خلع ید در تهران، مشاوره حقوقی ملکی رایگان انجام دهید.

سایت وکیل معروف
سایت وکیل معروف

98درصد

امتیاز کاربران: 5 ( 7 رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا